Документи

   Училищна документация 2023/2024- Учебна година

Бюджет 2023/2024г. 1 част

Бюджет 2023/2024г. 2 част

Годишен план за дейността на ОУ,,Христо Ботев“ за учебната 2023-2024 година

Заповед план-прием за учебната 2024-2025г

Седмично учебно разписание -2023 2024г II срок

Стратегия 2023-2028г.

План програма 2023-2024год.

План-програма БДП

Втори час на класа

График за дежурства

Консултации

   Учебен план-І  клас
   Учебен план-ІІ  клас
   Учебен план-ІІІ клас
   Учебен план-ІV клас
   Учебен план-V  клас
   Учебен план-VІ  клас
   Учебен план-VІІ клас

   > Седмично разписание 2023-2024 година I срок

Приложение към стратегия за развитие 2023-2024г.

Стратегия за развитие на ,,ОУ.Хр.Ботев с.Алеково“ -2020-2024г.